PRIVACYBELEID

Welkom bij EscortSites.org!

EscortSites.org waardeert uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie we van u verzamelen, hoe we deze verzamelen, hoe we deze gebruiken, hoe we uw toestemming verkrijgen, hoe lang we deze in onze databases bewaren en, indien nodig, met wie we deze delen.
Door de website te bezoeken, accepteert u de praktijken die in dit privacybeleid worden beschreven. Op het gebruik van de website zijn tevens onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Als u de website blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben aangebracht, wordt dit beschouwd als acceptatie van die wijzigingen, dus controleer het beleid regelmatig op updates. Dit privacybeleid is ontwikkeld en wordt onderhouden in overeenstemming met alle toepasselijke federale en internationale wet- en regelgeving en in het bijzonder met de California Online Privacy Protection Act (“CalOPPA” – Amerikaanse regelgeving) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” – Europese regelgeving ).

1. ALGEMENE INFORMATIE
De persoonsgegevens van de gebruikers die via de website worden verzameld en verwerkt:
• https://escortsites.org
Zal onder verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid zijn voor:
• EscortSites.org.
(Hierna te noemen EscortSites.org).

2. SOORTEN VERZAMELDE INFORMATIE
De informatie die we van gebruikers leren, helpt bij het personaliseren en voortdurend verbeteren van uw ervaring op EscortSites.org. Dit zijn de soorten informatie die we verzamelen:
Informatie die u ons geeft. U verstrekt informatie wanneer u inhoud op onze website zoekt, leest en bekijkt en/of met ons communiceert via onze contactgegevens. Als gevolg van deze acties kunt u ons de volgende informatie verstrekken:
• Voor-en achternaam
• E-mailadres
• IP adres
• Alle aanvullende informatie over u die u ons rechtstreeks via onze website of indirect via onze website verstrekt.
EscortSites.org zal geen persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen, tenzij u deze verstrekt.
Automatisch verzamelde informatie: door de website te openen en te gebruiken, verstrekt u ons automatisch de volgende informatie:
• Het apparaat en de gebruiksinformatie die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website
• Uw IP-adres
• Browser- en apparaatkenmerken
• Besturingssysteem
• Verwijzende URL's
• Jouw locatie
• Welke delen van de website u gebruikt en hoe vaak
Als u de website bezoekt via een mobiele telefoon, verzamelen we de volgende informatie:
• Mobiel apparaat-ID
• Model en fabrikant
• Besturingssysteem
• Versie informatie
• IP adres
Google Analytics. We gebruiken Google Analytics van Google, Inc., VS (“Google”). Deze tool en technologieën verzamelen en analyseren bepaalde soorten informatie, waaronder IP-adressen, apparaat- en software-ID's, verwijzende en exit-URL's, gebruiksstatistieken en statistieken van functies, gebruiksgeschiedenis, mediatoegangscontroleadres (MAC-adres), unieke mobiele apparaat-ID's en andere soortgelijke informatie. De door Google Analytics gegenereerde informatie (inclusief uw IP-adres) kan worden overgebracht naar en door Google worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. We gebruiken de gegevensverzameling van GOOGLE Analytics om de website te verbeteren.
Raadpleeg hier het privacybeleid van Google:
• https://policies.google.com/privacy

3. HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN?
Persoonlijke gegevens die door gebruikers via de website worden verstrekt, worden bewaard voor de tijd die nodig is voor het aanbieden van de website. EscortSites.org kan worden toegestaan om persoonlijke gegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven voor dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Verder kan EscortSites.org verplicht zijn om persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit. Na afloop van de bewaartermijn worden persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

4. HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN.
Over het algemeen gebruiken we de informatie die we verzamelen voornamelijk om onze huidige website aan te bieden, te onderhouden, te beschermen en te verbeteren. We gebruiken persoonlijke informatie die via onze site is verzameld, zoals hieronder beschreven en elders in dit beleid beschreven om:
• Zorg voor de website en de inhoud die op de website beschikbaar is.
• Zorg voor affiliate links.
• Onze website verbeteren en hoe we ons bedrijf runnen.
• Begrijp en verbeter uw ervaring met het gebruik van onze website.
• Reageer op uw opmerkingen of vragen via onze contactgegevens.
• U gerelateerde informatie sturen, waaronder bevestigingen, technische mededelingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunings- en administratieve berichten.
• Met u communiceren over aankomende evenementen en nieuws over de website.
• Marketingdoeleinden van EscortSites.org.
• Koppel of combineer uw informatie met andere informatie die we van derden krijgen om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden.
• Beschermen, onderzoeken en afschrikken tegen frauduleuze, ongeautoriseerde of illegale activiteiten.

5. HOE KRIJG JE MIJN TOESTEMMING?
Door de website te bezoeken, met ons te communiceren via onze contactgegevens en ons persoonlijke informatie te verstrekken om met u te communiceren, stemt u in met onze verzameling, opslag en gebruik van uw informatie volgens de voorwaarden in dit privacybeleid. U kunt uw toestemming intrekken door ons uw verzoek te sturen via de contactgegevens of de contactpagina.

6. HOE WIJ INFORMATIE DELEN?
De persoonlijke informatie van onze gebruikers is een belangrijk en fundamenteel onderdeel van ons bedrijf. In geen geval zullen we informatie verkopen of delen met derden die niet eerder is geautoriseerd door de gebruiker of eigenaar van de persoonlijke gegevens. We delen gebruikersinformatie alleen en uitsluitend zoals hieronder beschreven.
Externe dienstverleners. We gebruiken diensten van derden om functies op onze website uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn: het maken en hosten van de website, het verzenden van e-mails, het analyseren van gegevens (Google Analytics), het bieden van marketingondersteuning en het verstrekken van zoekresultaten.
Deze services en tools van derden hebben mogelijk toegang tot persoonlijke informatie die nodig is om hun functies uit te voeren, maar mogen die informatie niet voor andere doeleinden gebruiken. Informatie die wordt gedeeld met deze externe diensten wordt behandeld en opgeslagen in overeenstemming met hun respectieve privacybeleid en ons privacybeleid. Raadpleeg het privacybeleid van deze diensten van derden.
Zakelijke overdrachten. In het geval dat EscortSites.org creëert, fuseert met of wordt overgenomen door een andere entiteit of bedrijf, zal uw informatie waarschijnlijk worden overgedragen. EscortSites.org zal u een e-mail sturen of een prominente kennisgeving op ons platform plaatsen voordat uw informatie onderworpen wordt aan een ander privacybeleid en de overdracht en verwerking van uw persoonlijke informatie zal voldoen aan alle toepasselijke vereisten.
Bescherming van EscortSites.org en anderen. We geven persoonlijke informatie vrij wanneer we denken dat vrijgave gepast is om te voldoen aan de wet, om onze Algemene voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van EscortSites.org, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.
Met uw toestemming. Anders dan hierboven uiteengezet, ontvangt u een melding wanneer persoonlijk identificeerbare informatie over u naar derden kan gaan, en krijgt u de mogelijkheid om ervoor te kiezen de informatie niet te delen.
Anonieme informatie. EscortSites.org gebruikt de anonieme browse-informatie die automatisch door onze servers wordt verzameld, voornamelijk om ons te helpen de website te beheren en te verbeteren. We kunnen ook geaggregeerde anonieme informatie gebruiken om informatie over de Website te verstrekken aan potentiële zakenpartners en andere niet-gelieerde entiteiten. Deze informatie is niet persoonlijk identificeerbaar.
E-mailadres. Het e-mailadres dat u ons verstrekt om onze e-mailcommunicatie te ontvangen, zal nooit worden verhuurd of verkocht aan een derde partij.

7. BESCHERMING VAN UW INFORMATIE
We werken om de veiligheid van uw informatie tijdens verzending te beschermen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL)-software, die informatie codeert die u invoert of verstrekt via onze website of onze contactgegevens. We beperken geautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie tot die personen die een legitieme behoefte hebben om die informatie te kennen en tot die personen die u geautoriseerd hebt om toegang te hebben tot die informatie. EscortSites.org volgt algemeen aanvaarde industrienormen om de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt te beschermen, zowel tijdens verzending als zodra EscortSites.org deze ontvangt. Geen enkele transmissiemethode via internet of elektronische opslagmethode is 100% veilig. Daarom, hoewel EscortSites.org ernaar streeft om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn dit te doen.

8. RECHTEN
Gebruikers die informatie verstrekken via onze website, als betrokkenen en eigenaars van gegevens, hebben het recht om hun informatie in te zien, te corrigeren, te downloaden of te verwijderen, en om bepaalde verwerkingen van hun informatie te beperken en er bezwaar tegen te maken. Hoewel sommige van deze rechten in het algemeen van toepassing zijn, zijn andere alleen in bepaalde beperkte omstandigheden van toepassing. We beschrijven deze rechten hieronder:
• Toegang en overdraagbaarheid: om toegang te krijgen tot en te weten welke informatie op onze servers is opgeslagen, kunt u ons uw verzoek sturen via onze contactgegevens.
• Rectificeren, beperken, beperken, verwijderen: u kunt ook veel van uw informatie corrigeren, beperken, beperken of verwijderen.
• Recht op informatie: gebruikers van onze website worden op verzoek geïnformeerd over welke gegevens we verzamelen, hoe deze worden gebruikt, hoe lang ze worden bewaard en of ze worden gedeeld met derden.
• Bezwaar: wanneer we uw informatie verwerken op basis van onze legitieme belangen zoals hierboven uitgelegd, of in het algemeen belang, kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking. In dergelijke gevallen zullen we stoppen met het verwerken van uw informatie, tenzij we dwingende legitieme redenen hebben om door te gaan met de verwerking ervan of wanneer dit om juridische redenen noodzakelijk is.
• Toestemming intrekken: waar u eerder uw toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen uw persoonlijke gegevens te verwerken en op te slaan, heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking en opslag van uw gegevens op elk moment in te trekken. U kunt bijvoorbeeld uw toestemming intrekken door uw instellingen bij te werken. In bepaalde gevallen kunnen we uw gegevens blijven verwerken nadat u uw toestemming hebt ingetrokken als we daarvoor een wettelijke basis hebben of als uw intrekking van uw toestemming beperkt was tot bepaalde verwerkingsactiviteiten.
• Klacht: als u een klacht wilt indienen over ons gebruik van uw informatie (en onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft), hebt u het recht om dit te doen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. Gebruikers kunnen al deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens of de contactpagina.
• Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering: websitegebruikers kunnen ons vragen een kopie te verstrekken van de geautomatiseerde verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren als ze van mening zijn dat gegevens onrechtmatig worden verwerkt.
Gebruikers kunnen hun rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die ze aan EscortSites.org verstrekken, op elk moment uitoefenen door ons hun verzoek te sturen via onze contactgegevens en we zullen hun verzoek zo snel mogelijk verwerken en beantwoorden.

9. ONLINE PRIVACYBESCHERMING VAN KINDEREN
We voldoen aan de vereisten van de California Online Privacy Protection Act (“CalOPPA” – Amerikaanse regelgeving), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” – Europese regelgeving) en in het algemeen internationale wetten op de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van minderjarigen. Onze website is uitsluitend bestemd voor volwassenen en daarom verzamelen we volgens de toepasselijke wetgeving geen informatie van kinderen onder de 18 jaar of van meerderjarigen. Als u merkt dat uw kind of een minderjarige ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op en wij zullen stappen ondernemen om die informatie te verwijderen en de toegang tot de website te beperken tot die minderjarige.

10. INFORMATIE BEWERKEN EN VERWIJDEREN
Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, schrijf of e-mail ons dan zo snel mogelijk. We zullen alle informatie die onjuist blijkt te zijn onmiddellijk corrigeren. U kunt uw gegevens op elk moment wijzigen, wijzigen, corrigeren en verwijderen, neem hiervoor contact met ons op via de contactgegevens. Volg de instructies in de e-mail om u af te melden voor e-mail van EscortSites.org. Uw verzoek moet binnen 48 uur worden verwerkt.

11. DERDEN
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit privacybeleid, behandelt dit document alleen het gebruik en de openbaarmaking van informatie die EscortSites.org van u verzamelt. Als u uw informatie aan anderen bekendmaakt, of dit nu andere gebruikers of leveranciers zijn op EscortSites.org, kunnen andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die u aan hen bekendmaakt. EscortSites.org heeft geen controle over het privacybeleid van derde partijen, en u bent onderworpen aan het privacybeleid van die derde partijen, indien van toepassing. EscortSites.org is niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van andere websites op internet, zelfs niet die welke zijn gelinkt naar of van de EscortSites.org-website. EscortSites.org moedigt u aan om vragen te stellen voordat u uw persoonlijke informatie aan anderen bekendmaakt.