VOORWAARDEN

Welkom bij EscortSites.org!

Dit zijn de voorwaarden voor:

• https://escortsites.org

Door onze website te bezoeken en te openen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid. In deze algemene voorwaarden verwijzen de woorden "website" naar de EscortSites.org-website, "wij", "ons", "onze" en "EscortSites.org" verwijzen naar EscortSites.org en "u" en "gebruiker" verwijzen aan u, de gebruiker van EscortSites.org.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de website aangeboden door EscortSites.org. Dit omvat de mobiele en tabletversies evenals elke andere versie van EscortSites.org die toegankelijk is via desktop, mobiel, tablet, sociale media of andere apparaten.
LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U INFORMATIE OF DIENST VAN ESCORTSITES.ORG GEBRUIKT OF VERKRIJGT.

1. VOLWASSEN ENTERTAINMENT
EscortSites.org is een website voor entertainment voor volwassenen die een lijst met websites biedt die alleen voor volwassenen zijn bedoeld en in geen geval is de inhoud bedoeld voor personen onder de 18 jaar of meerderjarig van toepassing in het rechtsgebied van waaruit de website wordt bezocht. We verzamelen, om welke reden of omstandigheid dan ook, geen persoonlijke informatie van personen onder de 18 jaar. Als we ons ervan bewust worden dat een minderjarige ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we redelijke stappen ondernemen om dergelijke informatie die door een dergelijke minderjarige is verstrekt te verwijderen en te beperken toegang.

2. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN
Deze overeenkomst beschrijft de wettelijk bindende voorwaarden voor uw gebruik en toegang tot EscortSites.org. Door onze website te bezoeken en te openen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet gebruiken of openen. We kunnen deze overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen en een dergelijke wijziging wordt van kracht wanneer deze op de website wordt geplaatst. U stemt ermee in gebonden te zijn aan elke wijziging van deze algemene voorwaarden wanneer u de website en de op de website aangeboden inhoud gebruikt en opent nadat een dergelijke wijziging op de website is geplaatst; daarom is het belangrijk dat u deze overeenkomst regelmatig doorneemt.
EscortSites.org kan, naar eigen goeddunken, weigeren de website aan een gebruiker aan te bieden en de geschiktheidscriteria op elk moment wijzigen. Deze bepaling is nietig waar wettelijk verboden en het recht op toegang tot de dienst en de website wordt in dergelijke rechtsgebieden ingetrokken.
Door EscortSites.org uw e-mailadres te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw e-mailadres gebruiken om u mededelingen over de website te sturen. We kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u meldingen en andere berichten te sturen, zoals wijzigingen in servicefuncties, nieuws en speciale inhoud. Als u deze e-mails niet wilt ontvangen, kunt u ervoor kiezen deze niet te ontvangen door ons uw opnameverzoek te sturen via de contactgegevens of door de optie "uitschrijven" in de e-mails te gebruiken. Als u zich afmeldt, kunt u mogelijk geen e-mails over updates ontvangen , nieuws of speciale inhoud.
Door de website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u het volledige recht, de macht en de bevoegdheid hebt om deze overeenkomst aan te gaan en om al uw verplichtingen hieronder volledig na te komen. Verder verklaart en garandeert u dat u niet wettelijk gehandicapt of contractueel bent beperkt waardoor u deze overeenkomst niet kunt aangaan.

3. AFFILIATE LINKS
EscortSites.org biedt gelieerde links naar websites die verschillende diensten of inhoud aanbieden. Via deze gelieerde links kan EscortSites.org een geldelijke vergoeding ontvangen telkens wanneer gebruikers de websites betreden via deze gelieerde links en een dienst of inhoud kopen of openen. EscortSites.org is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en garandeert, garandeert of claimt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of diensten die zijn geplaatst op websites van derden die in onze directory op de website beschikbaar zijn via gelieerde links. De gebruiker dient het beleid van deze websites van derden zorgvuldig door te nemen voordat hij toegang krijgt tot inhoud of diensten die beschikbaar zijn op deze websites van derden. EscortSites.org is op geen enkel moment en onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor de inhoud of diensten die worden aangeboden via websites van derden die in onze directory worden vermeld. Via de gelieerde links die beschikbaar zijn op de website, is het mogelijk dat gebruikers informatie delen met websites van derden, raadpleeg het privacybeleid van deze websites van derden voordat u informatie deelt of verstrekt.
EscortSites.org heeft geen controle over de zakelijke praktijken van derden, noch heeft het op enigerlei wijze controle over de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van diensten die op deze websites van derden worden aangeboden. Elke commerciële transactie die plaatsvindt als gevolg van de aankoop van diensten of inhoud op deze websites van derden die worden vermeld in onze directory die beschikbaar is op onze website, wordt gedaan op uw eigen risico en verantwoordelijkheid.

4. DISCLAIMER
De websites die worden weergegeven via onze directory die op de website beschikbaar is, zijn geen eigendom van, worden niet aangeboden of geleverd door EscortSites.org. De diensten van EscortSites.org zijn uitsluitend beperkt tot het leveren van het platform voor het publiceren en weergeven van een directory van websites die verschillende diensten over de hele wereld aanbieden, maar is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor de diensten of inhoud die beschikbaar zijn via deze websites van derden. EscortSites.org is op geen enkel moment verantwoordelijk voor de diensten en inhoud die worden aangeboden op de websites die worden weergegeven in onze directory die beschikbaar is op de website.
EscortSites.org is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, veiligheid of wettigheid van de diensten of inhoud die wordt aangeboden en weergegeven op de sites die worden weergegeven in onze directory.

EscortSites.org is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van de diensten of inhoud die worden aangeboden op de websites die in onze directory worden weergegeven, noch is EscortSites.org betrokken bij zakelijke transacties die worden aangegaan tussen een gebruiker en de websites van derden die in onze directory worden weergegeven.
De aankoop van diensten of inhoud die beschikbaar is via de websites die in onze directory worden weergegeven, is de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruikers. EscortSites.org moedigt gebruikers op geen enkel moment aan om prostitutie of soortgelijke diensten aan te schaffen. Gebruikers zijn vrij en verantwoordelijk voor hun eigen beslissingen.
Alle klachten of claims met betrekking tot de services of inhoud die beschikbaar zijn op de websites die zijn opgenomen in onze directory, moeten worden gericht aan de relevante website. EscortSites.org accepteert geen claims met betrekking tot de inhoud en services die beschikbaar zijn op de websites die in onze directory worden vermeld.
In het geval dat een of meer gebruikers of een derde partij een claim of juridische actie tegen EscortSites.org start, ontslaat elke gebruiker die betrokken is bij een dergelijke claim of actie EscortSites.org van elke aansprakelijkheid.
Door toegang te krijgen tot de website en de inhoud die beschikbaar is op de website (Blog), aanvaardt u persoonlijke verantwoordelijkheid voor de resultaten van het gebruik van de informatie die beschikbaar is op de inhoud. U stemt ermee in dat EscortSites.org de resultaten van de ondernomen acties, al dan niet geadviseerd door deze website of de inhoud, niet heeft gegarandeerd. EscortSites.org biedt bronnen en inhoud alleen voor informatieve doeleinden. Wij garanderen niet dat de informatie op de website juist, volledig of bijgewerkt is. Elk gebruik van het materiaal op deze website is op eigen risico.

5. MATERIALEN VAN DERDEN.
"Materialen van derden" betekent alle inhoud, afbeeldingen, video's, teksten of ander materiaal dat eigendom is van een derde partij, zoals stockfoto's, video's en teksten. Dergelijke materialen van derden zijn onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden en licenties van derden en mogen alleen worden gebruikt zoals toegestaan door dergelijke voorwaarden en licenties.

6. AUTEURSRECHT
Alle materialen op EscortSites.org, inclusief maar niet beperkt tot namen, logo's, handelsmerken, afbeeldingen, tekst, kolommen, afbeeldingen, video's, foto's, illustraties, software en andere elementen zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn en wordt beheerd door EscortSites.org of door derden die hun materiaal in licentie hebben gegeven of anderszins aan de website hebben verstrekt. U erkent en gaat ermee akkoord dat al het materiaal op EscortSites.org alleen beschikbaar wordt gesteld voor beperkt, niet-commercieel, persoonlijk gebruik. Behalve zoals hierin specifiek bepaald. Geen enkel materiaal mag worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, verkocht, gedownload, gepost, verzonden of gedistribueerd op welke manier dan ook, of anderszins gebruikt voor welk doel dan ook, door een persoon of entiteit, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EscortSites.org. U mag het materiaal niet toevoegen, verwijderen, vervormen of anderszins wijzigen. Elke ongeoorloofde poging om materiaal te wijzigen, om beveiligingsfuncties te omzeilen of te omzeilen, of om EscortSites.org of enig deel van het materiaal te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor het bedoeld is, is ten strengste verboden.

7. SCHENDING VAN AUTEURSRECHT
EscortSites.org zal reageren op alle vragen, klachten en claims met betrekking tot vermeende inbreuk door schending of schending van de bepalingen in internationale wetten ter bescherming van het auteursrecht. EscortSites.org respecteert het intellectuele eigendom van anderen en verwacht van gebruikers hetzelfde. Als u te goeder trouw van mening bent dat enig materiaal dat op of in verband met het EscortSites.org-platform wordt geleverd, inbreuk maakt op uw auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, dient u uw claim wegens inbreuk op het auteursrecht bij ons in via onze contactgegevens, met de volgende informatie:
• Identificatie van het intellectuele eigendomsrecht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt. Alle relevante registratienummers of een verklaring van eigendom van het werk moeten worden bijgevoegd.
• Een verklaring die specifiek de locatie van het inbreukmakende materiaal identificeert, in voldoende detail zodat EscortSites.org het op de website kan vinden.
• Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
• Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het vermeend inbreukmakende materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, of zijn agenten, of door de wet.
• Een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de informatie in uw melding juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens u op te treden.
• Een elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

8. PERSOONLIJKE GEGEVENS:
Alle persoonlijke informatie die u plaatst of indient in verband met het gebruik van de website, zal worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid. Door de website te gebruiken, stemt u ermee in dat we uw persoonlijke gegevens mogen verzamelen en opslaan. Zie ons privacybeleid.

9. VERBODEN ACTIVITEITEN
De inhoud en informatie die beschikbaar is op de website (inclusief, maar niet beperkt tot, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto's, grafische afbeeldingen, video, kaarten, pictogrammen of ander materiaal), evenals de infrastructuur die wordt gebruikt om dergelijke inhoud te verstrekken en informatie, is eigendom van EscortSites.org of in licentie gegeven aan EscortSites.org door derden. Voor alle andere inhoud dan uw inhoud stemt u ermee in om informatie, software of diensten niet anderszins te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen of door te verkopen. verkregen van of via de website. Daarnaast zijn de volgende activiteiten verboden:
• Toegang krijgen tot, controleren, reproduceren, distribueren, verzenden, uitzenden, weergeven, verkopen, licentiëren, kopiëren of anderszins exploiteren van de inhoud van de services, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen of een handmatig proces voor enig doel dat niet in overeenstemming is met deze overeenkomst of zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
• De beperkingen in eventuele robotuitsluitingsheaders op de services overtreden of andere maatregelen omzeilen of omzeilen die worden gebruikt om toegang tot de services te voorkomen of te beperken.
• Elke actie ondernemen die naar ons goeddunken een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt of kan opleggen.
• Deep-link naar een deel van de diensten voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
• "Frame", "spiegelen" of anderszins een deel van de services opnemen in andere websites of services zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
• Poging tot het wijzigen, vertalen, aanpassen, bewerken, decompileren, disassembleren of reverse engineeren van alle softwareprogramma's die door EscortSites.org in verband met de diensten worden gebruikt.
• Omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren met beveiligingsgerelateerde functies van de services of functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud voorkomen of beperken.
• Download alle inhoud tenzij deze uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld om te downloaden door EscortSites.org.

10. AFWIJZING VAN GARANTIES
Vanwege de aard van het internet biedt en onderhoudt EscortSites.org de website op een "as is", "as available" basis en belooft niet dat het gebruik van de website ononderbroken of volledig foutloos zal zijn. We zijn niet verantwoordelijk jegens u als we onze internetdiensten niet kunnen leveren om welke reden dan ook buiten onze controle.
Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar andere websites die niet onder controle staan van en niet door ons worden onderhouden. Deze links worden alleen voor uw gemak aangeboden en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites.
Behalve zoals hierboven bepaald, kunnen we geen andere garanties, voorwaarden of andere voorwaarden geven, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, en al dergelijke voorwaarden zijn hierbij uitgesloten voor zover maximaal toegestaan door de wet.
U bent verantwoordelijk voor elke schending van deze voorwaarden door u en als u de website gebruikt in strijd met deze voorwaarden, bent u aansprakelijk voor en vergoedt EscortSites.org voor enig verlies of schade die als gevolg daarvan wordt veroorzaakt.
EscortSites.org is in geen enkel bedrag aansprakelijk voor het niet nakomen van enige verplichting onder deze overeenkomst als een dergelijke tekortkoming wordt veroorzaakt door het optreden van een onvoorziene gebeurtenis buiten haar redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot internetstoringen, communicatiestoringen, brand, overstroming, oorlog of daad van God.
Deze voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten als consument die voor u beschikbaar zijn.
Zoals hierboven vermeld, sluit EscortSites.org, voor zover toegestaan door de wet, aansprakelijkheid uit voor verlies of schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot enige directe, indirecte of gevolgschade, ongeacht of deze voortvloeit uit een probleem dat u meldt aan EscortSites.org en EscortSites.org zijn niet aansprakelijk om geld te betalen als compensatie, inclusief maar niet beperkt tot alle aansprakelijkheid met betrekking tot:
• Eventuele onjuiste of onnauwkeurige informatie op de website.
• De inbreuk door een persoon op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij veroorzaakt door hun gebruik van de website of een product of dienst gekocht via de website.
• Enig verlies of schade als gevolg van uw gebruik of het onvermogen om de website te gebruiken of als gevolg van ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens in omstandigheden die buiten onze controle liggen.
• Elk verlies van winst, verspilde uitgaven, corruptie of vernietiging van gegevens of elk ander verlies dat niet direct het gevolg is van iets dat we verkeerd hebben gedaan.
• Elk bedrag of soort verlies of schade als gevolg van virussen of andere kwaadaardige software die de computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen van een gebruiker kan infecteren, veroorzaakt door personen die toegang hebben tot of gebruik maken van inhoud van de website of van verzendingen via e-mails of bijlagen ontvangen van EscortSites .org.
• Alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere voorwaarden die zonder deze kennisgeving van kracht zouden zijn.

11. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
EscortSites.org aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mislukte, gedeeltelijke of onleesbare computertransmissies, voor computer-, telefoon-, kabel-, netwerk-, elektronische of internethardware- of softwarestoringen, storingen, verbindingen, beschikbaarheid, voor het handelen of nalaten van een gebruiker , internettoegankelijkheid of -beschikbaarheid of voor verkeersopstoppingen of ongeoorloofd menselijk handelen, inclusief eventuele fouten of vergissingen.

12. VRIJWARING
U stemt ermee in om EscortSites.org te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, rechtszaken, eisen, terugvorderingen, verliezen, schade, boetes, boetes of andere kosten of uitgaven van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten , gebracht door derden als gevolg van:
• Uw schending van deze overeenkomst of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen.
• Uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.
• Uw gebruik van de website.

13. WIJZIGINGEN EN BEINDIGING
We kunnen de website en deze voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van deze voorwaarden. Als u de site blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen in deze voorwaarden en dat eventuele wijzigingen alle eerdere versies van de voorwaarden vervangen. Tenzij hierin anders aangegeven, zijn alle wijzigingen in deze voorwaarden van toepassing op alle gebruikers. Bovendien kunnen we deze overeenkomst met u onder deze voorwaarden op elk moment beëindigen door u schriftelijk (inclusief per e-mail) of zonder enige waarschuwing hiervan op de hoogte te stellen.

14. OPDRACHT
Deze overeenkomst en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder beperking worden toegewezen door EscortSites.org.

15. INTEGRATIECLAUSULE
Deze overeenkomst, samen met het privacybeleid en alle andere juridische kennisgevingen gepubliceerd door EscortSites.org, vormen de volledige overeenkomst tussen u en EscortSites.org met betrekking tot en regelt uw gebruik van de website.

16. GESCHILLEN
De gebruiker stemt ermee in dat elk geschil, claim of controverse met betrekking tot deze algemene voorwaarden, of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan of het gebruik van de website, zal worden opgelost door bindende arbitrage tussen de gebruiker en EscortSites.org, op voorwaarde dat elke partij het recht behoudt om een individuele vordering aanhangig te maken bij een bevoegde rechtbank.
In het geval van een geschil dat ontstaat in verband met het gebruik van de website of de schending van deze voorwaarden, komen de partijen overeen om hun geschil voor te leggen aan arbitrage voor een gerenommeerde arbitrageorganisatie, zoals onderling overeengekomen door de partijen en in overeenstemming met de toepasselijke commerciële arbitrage reglement.
U stemt ermee in een formele geschillenprocedure te starten door ons een bericht te sturen via onze contactgegevens. EscortSites.org kan ervoor kiezen om u een schriftelijk aanbod te sturen na ontvangst van uw eerste bericht. Als we u een schikkingsvoorstel aanbieden en sturen en u het aanbod niet accepteert, of we zijn niet in staat om uw geschil naar tevredenheid op te lossen en u wilt doorgaan met het geschilproces, moet u het geschillenbeslechtingsproces starten voor een erkende arbitrageorganisatie en een dossier indienen een afzonderlijk verzoek om arbitrage. Elke uitspraak van het scheidsgerecht is definitief en bindend voor de partijen.
Voor zover wettelijk toegestaan, stemt u ermee in dat u geen class action-rechtszaak zult indienen, eraan zult deelnemen of eraan zult deelnemen in verband met een claim, geschil of controverse die kan ontstaan in verband met uw gebruik van de website.

17. SLOTBEPALINGEN
Op deze voorwaarden is het internationaal recht van toepassing. EscortSites.org behoudt zich het recht voor om de jurisdictie te kiezen die van toepassing is op deze algemene voorwaarden. Het gebruik van de website en diensten is niet toegestaan in rechtsgebieden die geen uitvoering geven aan alle bepalingen van deze voorwaarden.
Onze uitvoering van deze voorwaarden is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze voorwaarden beperkt ons recht om te voldoen aan wetshandhavings- of andere overheids- of wettelijke verzoeken of vereisten met betrekking tot uw gebruik van ons platform of informatie die is verstrekt aan of verzameld door ons met betrekking tot dergelijk gebruik.
Als enig deel van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier worden aangetast of aangetast. Ons falen of vertraging bij het afdwingen van enige bepaling van deze Voorwaarden op enig moment doet geen afstand van ons recht om dezelfde of enige andere bepaling(en) hiervan in de toekomst af te dwingen.
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.